صفحه اصلی خبرها غم انگیزترین اتحاد شوم فرهنگى این روزها

غم انگیزترین اتحاد شوم فرهنگى این روزها

117
سوفى و دیوانه
درست در شرایطى که طبق آمار فروش سوفى و دیوانه در هفته دوم دو برابر هفته اول بود و بدیهى ست که این گونه فیلم ها مخاطبینشان را در طول زمان پیدا مى کنند…در یک اقدام بى سابقه و تنها بعد از دو هفته توسط کارگروه اکران از سرگروه پایین کشیده مى شود!

به گزارش هنرانه، هیچ کس حق ندارد میزانسن همسانى که ظاهرا تهیه کنندگان،سینماداران،منتقدین و دولت در به وجود آمدن و رشد آن به یک توافق رسانده را مخدوش کند.
مدیران و نمایندگان نهادهاى دولتى و عمومى در سینماى سازمان سینمایى، سالن هاى حوزه هنرى و بنیاد مستضعفان هم برادرى شان را ثابت مى کنند که همه چیز براى فروش است؛
همه در خدمت سوداگرى…
هیچ کس حق ندارد خلاف پروتکل آینه دق شود وگرنه تنبیه و نقره داغ خواهد شد!
پول هاى کثیف از همه طرف وارد شده ومسئولین و رسانه ها به سهو یا به عمد رویشان را آن طرف مى کنند.
فیلمفارسى کنار سینماى ایدئولوژیک و سیاه نما سه ضلع مثلث طراحى شده اى ست که تصویرى مخدوش از کشورمان مى سازند.
مى خواهند تا سلیقه عمومى این چنین ساخته شود و گروه هاى مرجع و ملجا را به مطرب یا تلخک هاى سربه راه تقلیل دهند.
این غم انگیزترین اتحاد شوم فرهنگى این روزهاست.
سینما و تیاتر و موسیقى و تجسمى هم ندارد؛
زیر بار نرفتن سخت است، تن ندادن سخت است، چشم پوشى از موفقیت هاى مالى و صله و جایزه سخت تر!
فهمیدن سخت نیست…گفتنش اما سخت است!
نفس کشیدن سخت است!
بانی فیلم
بارگذاری بیشتر در خبرها
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  اشتراک در  
اطلاع از